Wikitechnika

Co nas wyróżnia: przewagi i zalety rozwiązań AGS

Konsole pasywne AGS HI+ są to innowacyjne łączniki budowlane, które ograniczają w znaczny sposób przewodzenie zimna w głąb budynku. Charakteryzują się bardzo niskim współczynnikiem przewodzenia ciepła, niwelując punktowe mostki termiczne. Umożliwiają osiągnięcie współczynnika przenikania ciepła dla ścian zewnętrznych na poziomie poniżej U = 0,20 W/m2*K , jaki zgodnie z regulacjami Unii Europejskiej będzie obowiązywał od 2021 roku.

Rys. 1 dowodzi, że w przypadku konsoli HI+ wykonanej ze stali nierdzewnej bez tzw. termopodkładek w skuteczny sposób ograniczono przewodzenie zimna do ściany przykrytej wełną mineralną. Rozkład izoterm pokazuje, że w miejscu styku konsoli z murem mamy temperaturę ponad 15ºC, a cały mur na wskroś przez swoją grubość nie wykazuje znacznych zaburzeń termicznych.

Natomiast rys. 2 dowodzi, że w przypadku konsoli wykonanej z aluminium również bez termopodkładek izoterma temperatury 0ºC przesunęła się w głąb ściany. Natomiast inne izotermy pokazują na murze znaczne straty ciepła poprzez przekazywanie przez aluminium ujemnych temperatur.

Poniższe wykresy pokazują, w jak istotny sposób zmienia się grubości ocieplenia od zastosowania różnych łączników budowlanych tak, aby spełnić warunki dla U=0,23 W/m2K ; U=0,20 W/m2K; U=0,10 W/m2K.


Bardzo dobre parametry izolacyjności termicznej: współczynnik przewodzenia ciepła konsol HI+ równy λ = 4,3W/(m*K)

Spełnienie wymagań izolacyjności cieplnej związanych z oszczędnością energii wymaganych od 2021 r. zgodnie z WT.

Spełnienie przepisów zawartych w §225 oraz §216 Warunków Technicznych Jakim Powinny Odpowiadać Budynki i Ich Usytuowanie.

Nie ma konieczności stosowania podkładek termicznych pomiędzy konsolą a podłożem nośnym (żelbetem), ponieważ nie zachodzi korozja międzywżerowa.

Konsole AGS wykonane są ze stali nierdzewnej lub stali z innowacyjną powłoką Magnelis®, czyli materiałów niekapiących, niedymiących i nierozprzestrzeniających ognia.

Konsole AGS przy grubości ścianek 2 mm, 2,5 mm oraz 3 mm charakteryzują się bardzo dobrą nośnością, potwierdzoną raportem z badań przeprowadzonych w warunkach laboratoryjnych. Badania zostały oparte na metodzie opisanej w ETAG 034:2012.

Wszelkie okładziny można mocować do podkonstrukcji AGS w sposób mechaniczny (nity, wkręty) lub poprzez klejenie.

Poniżej przedstawiono fragmenty przykładowych tabeli z poprawkami od mostków termicznych ze względu na konsole oraz ze względu na kołki mocujące wełnę. W celu uzyskania wartości dla innych szerokości współpracujących zalecany jest kontakt z działem doradczo-technicznym.

W celu prawidłowego wyliczenia poprawionego współczynnika przenikania ciepła dla ścian zewnętrznych Uc, należy wybrane wartości z wyżej podanych tabel zsumować ze współczynnikiem przenikania ciepła U wg poniższego wzoru:

Uc = U + λU (konsole) + λU (kołki)

 

Przykład. Współczynnik przenikania dla ściany zewnętrznej o parametrach:

  • ściana żelbetowa grubości 20 cm o λ = 2,3 W/(m*K)
  • wełna mineralna grubości 18 cm o λ = 0,031 W/(m*K)
  • tynk wewnętrzny gipsowy grubości 0,5 cm o λ = 0,35 W/(m*K) wynosi U = 0,165 W/(m^2*K)

Podstawiając do wzoru i wybierając odpowiednie poprawki z tabel dla konsol nierdzewnych AGS HI+ o szerokości współpracującej 0,17m ( wynosi 0,009 W/)m^2*K) ) oraz stosując kołki nierdzewne (wełna gr. 18 cm o λ = 0,031 W/(m*K) wynosi 0,017W/m^2*K) ). Z tego:

Uc = 0,165 + 0,009 + 0,017 W/m^2*K

Uc = 0,191 W/m^2*K

  • Możliwość montażu podkonstrukcji AGS powyżej 25 metra wysokości budynku – spełnienie §216 Warunków Technicznych Jakim Powinny Odpowiadać Budynki i Ich Usytuowanie.
  • Uniemożliwienie odpadania elementów okładzin elewacyjnych w czasie co najmniej 120 minut dzięki zastosowaniu podkonstrukcji AGS.

System podkonstrukcji nośnej AGS, czyli konsole AGS i profil aluminiowy T* z wkładami ze stali nierdzewnej lub profil wykonany ze stali z powłoką Magnelis®  zapewniają nieodpadanie elementów okładzin elewacyjnych w czasie co najmniej 120 minut. Zespół Laboratoriów Badawczych GRYFITLAB na potwierdzenie powyższego wydał Ocenę nr LBO-010-O/16.

W celu poznania specyfiki w/w układu zaleca się kontakt z działem doradczo technicznym.

AGS Sp. z o.o. z siedzibą na ul. Kleszczowa 18, 02-485 Warszawa,
Zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla M. St. Warszawy Sąd Gospodarczy XIII Wydział.

Kapitał zakładowy: 100 000 PLN NIP: 777-315-69-89 REGON: 301362428 KRS: 0000349006

Wszystkie Prawa Zastrzeżone © 2019 AGS sp. z o. o. | Projekt i wykonanie: HEDEA